Regulamin Przedszkola Samorządowego nr 2 w Wieliczce

1. Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.

2. Dziecko należy przyprowadzać do przedszkola między godziną 6.00, a godziną 8.50

3. Z dzieckiem żegnamy się w holu dla rodziców , oddajemy pod opiekę pani woźnej która jest zobowiązana doprowadzić dziecko do wychowawczyni.

4. Dziecko powinno być odebrane z przedszkola do godziny 17.00 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

5. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających – fakt , że rodzic lub osoba upoważniona nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ocenia pracownik wydający dziecko

6. Dla dobra ogółu do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, z katarem, stanami zapalnymi itp.

7. Rodzice zobowiązani są do uaktualniania danych adresowych oraz numerów telefonów kontaktowych.

8. Prośba rodziców dotycząca nie wydawania dziecka jednemu z nich musi być poświadczona orzeczeniem sądowym

9. Rodzice zobowiązani są do informowania nauczycieli o chorobach i alergiach dzieci . Nauczycielowi nie wolno podawać żadnych leków !

10. Dziecko powinno być zaopatrzone w niezbędne materiały i przybory określone w „Wyprawce Przedszkolaka”.

11. Wskazane jest, lecz nie obowiązkowe ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

12. Rodzice są zobowiązani do uczęszczania na organizowane przez wychowawców spotkania grupowe.

13. Nie dozwolone jest wchodzenie/poza holem dla rodziców/ i przebywanie na terenie budynku przedszkolnego osób z zewnątrz, bez zezwolenia dyrekcji.

14. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice zobowiązani są uiszczać do 7 dnia miesiąca, forma płatności przelew

15. Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola z następujących przyczyn:

- nieregularnego wpłacania odpłatności

- braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 14 dni

16. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.

17. Informacje o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola na piśmie z końcem miesiąca. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczenia odpłatności za przedszkole

18. Wszystkie sprawy dotyczące dziecka i przedszkola /zapytania, zażalenia, propozycje/ powinny być zgłaszane do dyrektora placówki.

Copyright © 2011 - 2022 Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliczce  |  Designed by Wankom